نمونه سوالات علوم پایه سوم راهنمایی
نمونه سوالات درس علوم سوم راهنمایی
نگارش در تاريخ شنبه بیست و هفتم دی 1393 توسط افسانه پورغفار

بسمه تعالی

امتحانات هماهنگ نوبت         درس علوم تجربی پایة هشتم       مدارس متوسطه دوره اول متوسطه  ناحیه   کرمانشاه

نام و نام خانوادگی:                            نام آموزشگاه :     متانت                   گروه:      تاریخ:      /    03   / 94      مدت 70 دقیقه       

ردیف

سوالات

بارم

1

جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید .

الف)حجم آب در اثر انجماد ..................................می یابد و این مهم ترین عامل در هوازدگی .............................است.

ب)به ازای هر کیلومتر پیشروی درون زمین، حدود..............................درجه سانتی گراد دما افزایش می یابد .

پ)رسوبات پس از اینکه به داخل دریا رسیدند . براساس....................................ته نشین می شوند.

ت)در آینه های..................سطح بیرونی ، برآمده است و صیقلی و بازتاب دهنده ی نور است.

ث)ترشحات غده..............................سوخت و ساز بدن را تنظیم می کند.

5/1

2

در هر یک از پرسش های زیر، گزینه ی درست را مشخص کنید .

A)کدام یک از حرکت های زیر نوسانی (تناوبی ) نیست ؟

الف)حرکت رفت و برگشت پیستون در موتور ماشین             ب)حرکت هواپیما در آسمان    

ج)حرکت زمین به دور خورشید                                     د)حرکت پاها هنگام راه رفتن

B) توسط چه روشی می توان نمک را از آب جدا کرد؟

الف)صاف کردن                     ب)کروماتوگرافی               ج)تبخیر حلال                   د)سرریز کردن

C) کدام یک از روش های شناسایی کانی ها ، شیمیایی است؟

الف)بررسی کانی با میکروسکوپ                                    ب)اندازه گیری سختی کانی

ج)تشخیص بلور کانی                                                 د) واکنش پذیری کانی با اسیدها

D) از کدام آینه در وسایل نقلیه استفاده می شود؟

الف)کوژ                               ب)کاو                           ج)مقعر                          د)الف و ب

1

3

جمله های درست را با علامت و جمله های نادرست را با علامت × مشخص کنید .

الف)موج فنر با سرعت معینی حرکت می کند و سرعت انتشار آن به ویژگی های فیزیکی فنر بستگی دارد.

ب)در مخلوط های همگن به راحتی می توان اجزاء را از یکدیگر تشخیص داد.

پ)کوچک ترین واحد ژنتیکی در سلول ژن است .

ت)برای تولید مثل غیر جنسی نیاز به دو نوع موجود نر و ماده است .

ث)چشم ما فقط اجسام منیر را می تواند ببیند.

ج)چشم ما فقط می تواند بخش بسیار کوچکی از طیف الکترومغناطیسی را به طور مستقیم با احساس دیدن آشکار کند.

5/1

 

 

 

ردیف

سوالات

بارم

4

برای مفاهیم زیر، تعریف مناسب را از جعبه ی کلمات پیدا کنید .

 

چشمه ی موج – عدسی مقعر- باریکه ی – نور- پرتو نور- عدد اتمی – مخ – صاف- سایه- نخاع- بصل انخاع- عدد جرمی- مخچه- قلبی – دیاپازون- عدسی – محدب- طول موج- دامنه ی موج

 
 

 


الف)بیشترین ارتفاع یا جابه جایی موجب نسبت به وضع تعادل را می گویند .

ب)هر گاه جسم کدری مقابل یک چشمه ی نور قرار گیرد، پشت آن فضای تاریکی ایجاد می شود.

پ)جسمی است شفاف که لبه های آن از وسطش ضخامت کمتری دارد.

ت)به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها در اتم می گویند.

ث)بیشترین حجم مغز را تشکیل می دهد.

ج)این ماهیچه ها سفید- صورتی اند و دوکی شکل می باشند .

5/1

5

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید .

الف)فراوان ترین سنگ رسوبی در سطح زمین را نام ببرید؟

ب)چرا برای آزمایش های الکتریسیته در هوای خشک و یا وسایل خشک انجام شود؟

پ) هر چه مقاومت الکتریکی در مدار بیشتر باشد جریان الکتریکی چگونه است؟

ت)خشت خام با آجر چه تفاوتی دارند ؟

1

6

به موارد خواسته شده پاسخ دهید .

 

         A                B              C     

 
الف)طول موج را روس شکل نشان دهید .

 

ب)اگر حرکت این موج از نقطه ی Aتا C در 10 ثانیه انجام شود فرکانس و دوره ی تناوب آن را حساب کنید .

 

75/0

7

تفسیر کنید ((ما ابتدا نور رعد و برق را می بینیم و سپس صدای آن ا می شنویم))

 

25/0

8

سه ویژگی امواج را بنویسید؟

75/0

9

چگونه می توان ثابت کرد که نور به راست منتشر می شود؟

 

25/0

10

چهار ویژگی تصویر در آیینه ی تخت را بنویسید .

 

1

11

 

محیط1

محیط 2

 
شکل روبه رو مسیر پرتو نور را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می دهد . با ذکر دلیل بیان کنید کدام یک از دو محیط رقیق تر است .

 

5/0

ردیف

سوالات

بارم

12

آزمایش رو به رو با کدام نوع هوازدگی ارتباط دارد توضیح دهید.

                                                                                                اسید                       قطره چکان

                                                                                                  تخم مرغ

 

5/0

13

در مدار رو به رو ولت سمج و آمپرسنج را مشخص کنید .

 

 
   
 

 

 


5/0

14

 

N

 

 

S

 
قطب NوS را روی شکل مشخص کنید . این کدام روش ساخت آهنرباست.

 

 
   

 

 

 


75/0

15

چرا اگر گوش خود را روی زمین بگذاریم صدای حرکت پای اسب که در مسافت دوری از ما وجود دارد را
می توانیم به راحتی بشنویم؟

25/0

16

برای یافتن کانون و فاصله ی کانونی عدسی همگرا یک آزمایش طراحی کنید .

 

25/0

17

هر یک از عوامل زیر چگونه باعث هوازدگی فیزیکی می شود؟

جانوران:  

 آب:

5/0

18

چگونگی تشکیل و اندازه ی بلورها را در سنگ های آذرین درونی و بیرونی بنویسید .

آذرین بیرونی:   

آذرین درونی:

1

19

اگر یک میله ی پلاستیکی باردار را به دو گوی فلزی متصل به هم ، نزدیک کنیم بارهای الکتریکی چگونه در
گوی ها جا می گیرند ؟روی شکل مشخص کنید .

 

5/0

20

مدل اتمی بور را برای هلیوم رسم کنید .

 

5/0

21

چگونه می توان انرژی شیمیایی ذخیره شده در یک میله ی مسی و آهنی را آزاد کرد .

 

25/0

 

نگارش در تاريخ شنبه بیست و هفتم دی 1393 توسط افسانه پورغفار

"بسه تعالی"

مومن در طول زندگی خود از تحصیل علم خسته نمی شود(امام رضا ع)

اداره آموزش پرورش ناحیه سه کرمانشاه

دبیرستان متانت گروه:رجایی

سوالات امتحانی درس: علوم تجربی

پایه:هفتم                                           ساعت شروع: 1 بعد از ظهر                                   مدت امتحان:70 دقیقه

نام و نام خانوادگی:                                               کلاس:                                            تاریخ امتحان:خرداد94

ردیف

سوالات

بارم

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف)سوال کردن و ...........مهمترین نکنه در علم است.

ب)..........یکی از مهمترین موادی که امروزه برای ساختن آسمان خراش ها و برج ها . انواع مختلف ساختمان ها وآپارتمان ها توصیه میشود.

ج)قند که بریا تامین انرژی لازم است در ............فراوان است.

د)منشاء همه انرژی های روی زمین ..........است.

ذ)به مقداری انرژی که بر اثر اختلاف  دما از جسمی به جسم دیگر منتقل میشود......... می گویند.

ر)برای عایق بندی سقف خانه ها یا زیر شیروانی ها از ......... استفاده می شود.

ز)در جانداران پرسلولی از اجتماع تعدادی از سلولهای همکار و مشابه...........تشکیل می شود.

س)محل تارهای صوتی در..........است.

2

2

جملات درست و نادرست را مشخص کنید:

الف)تبدیل علم به عمل فناوری نامیده می شود.              درست O     نادرست O

ب)وزن را با ترازو اندازه گیری می کنند.                   درست O     نادرست O

ج)سیمان مخلوطی از اهک و خاک رس است.              درست O      نادرست O

د)باکتریهای ساکن روده بزرگ ویتامین B می سازند.       درست O     نادرست O

1

3

گزینه های صحیح را با علامت (×)مشخص کنید:

الف)کدام یک از موارد زیر چگالی بیشتری دارد

1)شیشه O                       2)فولاد O                         3)چوب O                       4)پلاستیک O

ب)افزایش دما سبب انبساط کدام ماده می شود

1)آب O                         2)آلومینییم O                       3)هیدروژن O                  4)آهن O

ج)در روده بزرگ کدام یک جذب نمیشوند؟

1)املاح O                      2)ویتامین O                         3)اسید چرب O                4)آب O

د)بین دهلیز چپ وبطن راست چه دریچه ای وجود دارد؟

1)دولختی O                    2)سه لختی O                        3)سینی                          4)هیچکدام

1

4

هر یک از بیماریهای ستون الف مربوط به یکی از مواد معدنی ستون ب است.بیماریها و مواد معدنی مرتبط به هم را به یکدیگر وصل کنید.

 

(الف)

(ب)

فشار خون

آهن

نرمی استخوان

کلسیم

کم خونی

سدیم

 

 

75/0

5

نام هر یک از کمیت های اندازه گیری را بنویسید.

گرما............             حجم..............                 وزن............                    جرم.............

1

6

مفاهیم زیر را تعریف نمایید.

 

الف)آلیاژ:

 

ب)غدد گوارشی:

 

1

7

انرزی موجود در هر کدام از مواد زیر به چه شکلی است؟

الف)شمع...........            ب)باران.........               ج)بمب هیدروژنی........       د)صدای رادیو........

1

8

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف)دست کم دو مورد از مهمترین معایب سوخت های فسیلی را بنویسید؟

 

ب)انرژی زمین گرمایی در چه مناطقی قابل بهره برداری است؟

 

ج)منشاءانرژی موجهای دریا چیست؟

 

 

5/1

9

به سوال زیر پاسخ کامل دهید.

الف)توضیح دهید که چگونه یک فلاسک می تواند مانع از انتقال گرما به سه روش رسانش،همرفت و تابش شود؟

 

 

 

1

10

در زیر چند نوع  سلول نام برده شده است هر یک از این سلولها کدام یک از بخش های زیر را در خود دارند؟

 

غشای سلولی-میتوکندری-هسته-کلروپلاست-دیواره سلولی

 

الف)سلول برگ(             )             ب)سلول ماهیچه(              )         ج)سلول ریشه هویج(            )

 

5/1

11

ماده ی زیر از ترکیب چه موادی است؟

مغز مداد

 

5/0

12

با استفاده از کلمات داده شده نقشه مفهومی زیر را کامیل کنید.

سلامت چشم و بینایی-ویتامین محلول در چربی-پیش گیری از کم خونی و ریزش مو-ویتامین محلول در آب-ویتامینC –ویتامینD

 

 

 

1

13

توپی به وزن 5 نیوتون در ارتفاع 2 متری نسبت به سطح زمین قراردارد.انرژی پتانسیل گرانشی توپ را بدست اورید.(نوشتن فرمول الزامیست)

 

 

 

1

 

طراح:افسانه پورغفار                               موافق و سر بلند باشید.                           جمع نمرات

15

 

نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 توسط افسانه پورغفار
http://www.8pic.ir/images/35447739226165358030.jpg

نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و یکم آذر 1391 توسط افسانه پورغفارنمونه سوالات علوم تجربی پایه ی سوم  راهنمایی نوبت اول 2

الف) کلمه ی مناسب را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید .

1- ایزوتوپ های یک عنصر خواص......... یکسانی ندارند. ( شیمیایی - فیزیکی)                                           

2- به نیروی جاذبه ای که اتم های یک مولکول را محکم درکنارهم نگه می دارد.................  .می گویند. ( یونی - کووالانسی )

3- با مطالعه ی فسیل ها مشخص شده که هر چه به زمان حال نزدیکتر می شود ساختمان بدن جانداران  ................ می شود.

(ساده تر- پیچیده تر)


بقیه سوالات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: نمونه سوال نوبت دوم سوم راهنمای, خرداد ماه 91
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و یکم آذر 1391 توسط افسانه پورغفار

- در هر یک از جمله های زیر جاهای خالی را با کلمه ی مناسب داخل پرانتز کامل کنید .

الف) هر مولکول ذره ی سازنده ی ماده ای است که به آن .......... گفته می شود .(تر کیب یونی – ترکیب مولکولی – فرمول شیمیایی)

ب) اهرم نوع دوم که با افزایش نیرو به ما کمک می کند مزیت مکانیکی آن ....... است (بزرگتر از یک – کوچکتر از یک – مساوی یک)

 

2- صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید .

الف) به قطعه سنگ هایی که از اتمسفر می گذرند وروی زمین می افتند شهاب می گویند .

ب) به تخلیه ی الکتریکی بین ابر و زمین رعد و برق می گویند .

بقیه سوالات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: نمونه سوال سوم راهنمایی 91
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و یکم آذر 1391 توسط افسانه پورغفار
یک سوسک، بدون سر می تواند ۹ روز زنده بماند، قبل از اینکه از گرسنگی بمیرد.
مغز فیل یک هزارم وزن بدن اوست.
چشم شترمرغ بزرگ تر از مغزش است.
قوه چشایی پروانه ها در پاهای آنان تعبیه شده است.
هر چه از استوا به سمت قطب پیش می رویم، اندازه موجوداتی مثل پنگوئن ها، روباه و وال بزرگ تر می شود.
گاو نر کور رنگ است و تنها در برابر حرکات شنلی که گاو باز در مقابل چشمانش تکان می دهد به خشم می آید و دیگر فرقی نمی کند شنل چه رنگی باشد.
وزن کل موریانه های جهان ده برابر وزن کل انسان هاست.
ادرار موش زیر اشعه ماورا بنفش می درخشد و همین باعث می شود که بازها بتوانند آنها را شکار کنند.
کانگوروها نمی توانند به سمت عقب راه بروند.
مارها و ببرهای استرالیایی که چشم هایشان توسط پرندگان کور شده اند، به راحتی می توانند به زندگی خود ادامه دهند.
یکی از سمی ترین حیوانات دنیا نوعی عروس دریایی است که سم آن در کمتر از دو دقیقه قربانی خود را می کشد.
فقط سی درصد از مارهای دنیا سمی هستند.
عقرب ها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیو اکتیویته تاثیری برآنها ندارد و جالب تر اینکه عقرب ها دو دشمن دارند یکی از آنها نوعی سار است و دیگری مگس.
مار «آناکوندا» تنها نمونه افعی است که بچه می زاید.
ملکه موریانه پنجاه بار بزرگ تر از جفت خود است.
نوعی ماهی وجود دارد که با کمک باله هایش به سطح آب می آید و یک و نیم دقیقه در هوا پرواز و طعمه خود را شکار می کند.
اسب ماده سی دندان و اسب نر سی و شش دندان دارد.
حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند.
از بزاق نوعی خفاش خون آشام، دارویی ساخته اند که جلوی سکته مغزی را می گیرد.
در صورت نبودن غذا، تمساح قوی، همنوع ضعیف تر خود را می خورد.
کوچک ترین سگ جهان، دارکیده پیترزبورگ با ۶۰۰ گرم وزن است.
پنگوئن نر در طول دو ماه محافظت از تنها تخم پنگوئن ماده، چیزی نمی خورد و چهل درصد وزن خود را از دست
نگارش در تاريخ دوشنبه دوازدهم تیر 1391 توسط افسانه پورغفار
نگارش در تاريخ جمعه دوم تیر 1391 توسط افسانه پورغفار
  6571.GIF - 70.5 Kb" />
نگارش در تاريخ جمعه دوم تیر 1391 توسط افسانه پورغفار
- تخته سنگی به جرم 7 کیلو گرم را 3متر جابجا کرده ایم .مقدار کار انجام شده را حساب کنید؟

                                 

3- جرثقیلی بار 5000نیوتونی را در 3 متری سطح زمین نگه داشته است. چه مقدار کار انجام می دهد؟چرا؟

4- گلوله ای در اثر نیروی اصطکاک 40 نیوتونی پس از 200 متر جابجا یی متوقف می شود،مقدار کار انجام شده توسط نیروی اصطکاک چقدر است ؟

5- یک گارگرساختمانی 10 بلوک سیمانی به وزن 125 نیوتون راتا بالای دیواری به ارتفاع 2 متر جا به جا می کند .

محا سبه کنید کار انجام شده توسط کارگر چقد است؟

6- حسن یک جعبه ی میوه ی 300 نیوتونی را با وارد کردن نیروی افقی 60 نیوتونی به اندازه ی 20 متر به جلو

می راند . مقدار کار انجام شده را حساب کنید

15- علی تخته سنگی را 5 متر جابه جا می کند اگر او برای انجام این کار 1000 ژول کار انجام داده باشد .وزن تخته سنگ چند نیوتون بوده است؟

16- پسر بچه ای به جرم50 کیلو گرم در مدت 5 ثانیه از 10 پله که ارتفاع هر کدام 30 سانتی متر است بالا می رود او چه مقدار کار انجام می دهد؟

مسائل توان

1- جعبه ای به وزن 120 نیوتون را در مدت یک دقیقه 2 متر جا به جا کرده ایم مقدار توان را حساب کنید؟

2- ماشینی 360 ژول کار را در مدت 2 دقیقه انجام می دهد.توان ماشین را حساب کنید؟

3- پسر بچه ای به وزن 500  نیوتون در مدت 5 ثانیه از 10 پله که ارتفاع هر کدام 30 سانتی متر است بالا می رود توان او چند وات است؟

4- ماشینی بار 5000نیوتونی را در مدت 25 ثانیه به اندازه ی 2 متر از سطح زمین بالا می برد. توان آن چند وات است؟

5- ماشینی بار 180 نیوتونی را در مدت 20 ثانیه 4 متر جا به جا می کند .توان ماشین را حساب کنید؟

6- موتوری در مدت زمان 10 ثانیه یک وزنه ی 5000 نیوتونی را به اندازه ی 4 متر حرکت می دهد.توان این موتور چقدر است؟

7- جرثقیلی بار 3000نیوتونی را در مدت زمان 5/0 دقیقه 10 متر جابجا می کند،توان آن چند کیلو وات است؟

8- ماشینی 1800  ژول کار را در مدت یک دقیقه انجام می دهد توان آن را حساب کنید؟

9- یک بلا بر در مدت 20 ثانیه بری بالا بردن یک جسم به اندازه ی 4000  ژول کار انجام می دهد .توان این بالا بر چقد می باشد؟

10 بوسیله ی یک ماشین جعبه ای به وزن 700 نیوتون را در مدت 2/0 دقیقه تا ار تفاع 24 متر بالا برده ایم . توان ماشین را حساب کنید؟

11- جرثقیلی باری به وزن 6000 نیوتون را در مدت 5 ثانیه تا ارتفاع 4 متر بالا می برد توان ماشین چند وات است؟

12- پسری 15 ساله در زمان 30 ثانیه 1500 ژول کار انجام می دهد .توان این پسر چند وات است؟

13-وسیله ای با توان 800 وات چند ژول کار را در مدت 40 ثانیه انجام می دهد؟

14-علی هنگام بلند کردن یک اتومبیل با جک روغنی 5000 ژول کار را در مدت 50 ثانیه انجام می دهد .توان او هنگام

انجام این کار چند وات است؟

15- علی 600 نیوتون وزن دارد . هنگام بالا رفتن از پله های یک مدرسه برای ورود به کلاس تعداد 10 پله ی 20 سانتیمتری را در مدت 4 ثانیه طی می کند. توان علی چند وات است؟

16- یک اسب با نیروی 1800 نیوتون ارابه ای را در هر دقیقه 100 متر می کشد ،توان اسب در این حالت چند وات است؟

17- اگر موتوری بتواند وزنه ی 8000 نیوتونی را در هر ثانیه 10 متر بالا ببرد توانی که مصرف می کند چندکیلو وات است.

18- ماشینی در مدت 3 ثانیه 7200 ژول کار انجام می دهد توان ماشین چند وات است؟

19- جرثقیلی 4800 ژول کار را در مدت 2 دقیقه انجام داده است. توان جرثقیل را محاسبه کنید؟

20- ماشینی بار 1800  کیلو گرمی را در مدت یک دقیقه   10 متر جابجا می کند. توان ماشین چند کیلو وات می باشد ؟

21- موتوری در مدت نیم دقیقه 7200 ژول کارانجام داده است توان این موتر چند وات است؟

مسائل بازده

1- به ماشینی 1000ژول کار داده ایم ماشین 250 ژول کار برای ما انجام می دهد بازده ماشین را حساب کنید؟

2- برای ماشینی 8000 ژول انرژی فراهم شده است اگر این ماشین 2000  ژول آن را به صورت گرما هدر داده باشد.بازذه ماشین را حساب کنید.

3- یک لامپ الکتریکی  300 ژول انر ژی نورانی و 1500  ژول گرما تولید می کند بازده آن را حساب کنید؟

4- کار مفید ماشینی 300 ژول و کل کار داده شده به آن 1500 ژول است. بازده این ماشین چقدر است؟

5- یک لامپ برقی در مدت یک ساعت 3200 ژول انرژی الکتریکی در یافت و 8000 ژول انرژی نورانی تولید می کند. بازده این لامپ را حساب کنید؟

6- به یک موتور گرمایی 20 کالری گرما داده ایم . اگر بازده این ماشین 40 درصد باشد چه مقدار کار مفید از این ماشین می توان گرفت؟

7- به ماشینی 150 ژول کار داده ایم ،ماشین 30 ژول آن را صرف غلبه بر اصطکاک کرده است .بازده ماشین را حساب کنید؟

نگارش در تاريخ جمعه دوم تیر 1391 توسط افسانه پورغفار
   در جا های خالی کلمات مناسب بنویسید؟ 

جملات زیر را بااستفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید.

1-به تخلیه ی الکتریکی بین ابر و زمین ........................می گویند.(برقگیر-جرقه-)

2- اگر الکتروسکوپی را که با میله ی شیشه ای باردار(مثبت) به روش القای بار الکتریکی باردار کنیم بار القا شده در الکتروسکوپ .......................می شود.(مثبت- منفی)

3-حسن می گوید اگر چیزی حرکت نکند می توان گفت بر آن هیچ نیرویی وارد نشده است.آیا شما نظر او را قبول دارید؟چرا؟یک مثال بزنید؟ 

4-با توجه به این که در هنگام کار انرژی از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود توضیح دهید در هر کدام از موارد زیر چه تبدیلات انرژی صورت می گیرد؟

الف- قطره های باران بر زمین می بارد.

آزمایشی طراحی کنید و بنویسد که نشان دهد هوا بر اجسام فشار وارد می کند

5- دو قاعده ی اساسی را در مورد بارهای الکتریکی را بیان کنید؟

6- قانون اهم را بیان کنید؟

7- در دو بادکنک به یک اندازه هوا وارد کرده ایم بادکنک شماره (1) را درون یخچال و بادکنک شماره ی (2) را درون اتاق نزدیک بخاری گذاشته ایم .به نظر شما میزان فشار در کدام بادکنک بیشتر است؟ چرا؟

8- مجید همراه خانواده به بیرون از شهر رفته بود و آنها آتش بزرگی را فراهم نمودند. در این هنگام مجید کپسول پیک نیک را برداشت واز محل آتش دور کرد.به نظر شما چرا او این کار را انجام داد؟

9- آذرخش یا صاعقه را تعریف کنید؟و بنویسید چگونه می توان ساختمان های بلند را از خطر آن محفوظ نگه داشت؟ چرا؟

10- نوع بار الکتریکی یک جسم را با چه وسیله ای و چگونه مشخص می کنند؟

11- شدت جریان چیست؟با چه وسیله و واحدی اندازه گیری می شود؟

12- دو قاعده ی اساسی در باره ی بار های الکتریکی را بیان کنید؟

13- با طراحی یک آزمایش نشان دهید فشار مایعات به ارتفاع بستگی دارد؟

14- اختلاف پتانسیل الکتریکی را تعریف کنید؟وبنویسید با چه وسیله و چه واحدی اندازه گیری می شود؟

15- با چه وسیله ای و چگونه می توان نوع بار الکتریکی جسم بار دار را تشخیص داد؟

16- آهن ربا به روش مالش چگونه ساخته می شود و قطب های آهن ربای جدید با آهن ربای قبلی چه تفاوتی دارد؟

18-نوع بار الکتریکی یک جسم را با چه وسیله ای و چگونه تشخیص می دهند؟توضیح دهید؟

19-وقتی کار انجام می شود دو حالت برای انرژی پیش می آید؟آن دو حالت را با ذکر مثال بنویسید؟

20- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

انرژی:

الف- فشار:

ب- مقاومت الکتریکی :       

ج- الکترون آزاد:                

vpn price

دانلود رایگان

تماس با ما

کد تماس با ما